გრანტიორები

პროფესიული განათლების განვითარების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, დაფინანსდა ათი პროექტი, საერთო ბიუჯეტით 12 მილიონი აშშ დოლარი.ორგანიზაცია
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
პროექტის სახელწოდება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორში საჭირო პროფესიული უნარების დეფიციტის დაძლევა ბაზარზე ორიენტირებული, ინოვაციური და მდგრადი TVET პროგრამების დანერგვის მეშვეობით
პარტნიორები თავისუფალი უნივერსიტეტი
ვაგენინგენის უნივერსიტეტი, ინოვაციის განვითრების ცენტრი
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია
ელვა
იმერეთის სანერგე
ნერგეტა
აგრარული უნივერსიტეტის საცდელი ბაზები
პროექტის მიზანი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორში საჭირო პროფესიული უნარების  დეფიციტის დაძლევა ბაზარზე ორიენტირებული, ინოვაციური და მდგრადი TVET პროგრამების დანერგვის მეშვეობით, წამყვანი საერთაშორისო ATVET ინსტიტუტებისა და 40 ინდუსტრიული პარტნიორის დახმარებით 

ორგანიზაცია
სსიპ ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
პროექტის სახელწოდება საქართველოს მუშახელისა და პროფესიული განათლების დახმარების სტრატეგია 
პარტნიორები Pearson Education Limited (UK)
პროექტის მიზანი საზღვაო ინდუსტრიაში მოთხოვნადი სასწავლო პროგრამების განვითარება საზღვაო განათლებისა და ტრენინგების კუთხით                                                                                                
ორგანიზაცია
შპს „საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი"
პროექტის სახელწოდება საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის პროფესიული TVET პროგრამების განვითარება
პარტნიორები ავიაკომპანია "თუშეთი"
პროექტის მიზანი ტექნიკური და პროფესიული (TVET) განათლებისა და ტრენინგების ხარისხის გაუმჯობესება, რათა შემცირდეს მაღალკვალიფიციური საავიაციო პერსონალის უკმარისობა და ხელი შეეწყოს საქართველოს სამოაქალაქო ავიაციის სექტორის მოდერნიზაციას

ორგანიზაცია
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
პროექტის სახელწოდება პროფესიული განათლების მე-5 საფეხურის დანერგვა ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მენეჯმენტში
პარტნიორები RRC International Training and Consultancy Limited UK
პროექტის მიზანი ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს მენეჯმენტის სფეროში ახალი, ინოვაციური, სამუშაოზე დაფუძნებული და ინდუსტრიის საჭიროებაზე მორგებული პროფესიული განათლების (TVET) პროგრამის დანერგვა, რომელიც იქნება სრულ შესაბამისობაში საქართველოში მიმდინარე TVET რეფორმასთან
ორგანიზაცია
საქართველოს სამთო გამყოლთა ასოციაცია
პროექტის სახელწოდება სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა (სტს)
პარტნიორები შვეიცარიის სამთო გამყოლთა ასოციაცია, შვეიცარია
მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტი, გერმანია
საქართველოს შემომყვან ტურ-ოპერატორთა ასოციაცია
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
პროფესიული კოლეჯი "თეთნულდი” 
შპს ბეთლემის ქოხი
სვანეთის ტურიზმის ცენტრი
ყაზბეგის ტურიზმის სახლის
პროექტის მიზანი საქართველოში პირველი სათავგადასავლო ტურიზმის ლიდერთა მომზადებისა და სერტიფიცირების ინსტიტუტის - სათავგადასავლო ტურიზმის ლიდერთა სკოლის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს საერთაშორისო სტანდარტების პროფესიულ სწავლებასა და სერტიფიცირებას სათავგადასავლო ტურიზმის პროფესიონალებისათვის

ორგანიზაცია
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
პროექტის სახელწოდება საქართველოს ტექნიკური გადამზადების ცენტრი
პარტნიორები BP Exploration (Caspian Sea) Ltd – BP Georgia 
პროექტის მიზანი საქართველოს კურსდამთავრებულთა, ასევე დაუსაქმებელი და დაინტერესებული პირების კვალიფიცირება რათა დააკმაყოფილონ საქართველოს და საერთაშორისო  შრომის ბაზრის მიზნები; ელექტრიკოსების, მექანიკოსების, ტექნიკოსებისა და ოპერატორების მომზადება საერთშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით, მათი საეთაშორისო სერტიფიცირება.

ორგანიზაცია
სსიპ პროფესიული კოლეჯი "ფაზისი"
პროექტის სახელწოდება ინოვაციური პროფესიული განათლების დანერგვა საქართველოს მეთევზეობის ინდუსტრიაში 
პარტნიორები აღმოსავლეთ ფინეთის უნივერსიტეტი, ფინეთი
შავი ზღვის აკვაკულტურის კომპანია
საქართველოს ბავშვთა ფედერაცია
განათლების, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების თს ფონდი 
პროექტის მიზანი ფორმალური პროფესიული განათლების ხარისხისა და შესაძლებლობების უწყვეტი ზრდა და მოდულურ პროფესიულ გადამზადებაზე და დასაქმების პროგრამებზე დაფუძნებული ფორმალური/არაფორმალური პროფესიული განათლების ფორმალიზაცია

ორგანიზაცია
ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი
პროექტის სახელწოდება პროფესიული სწავლების დუალური მეთოდის განვითარება სარკინიგზო დარგში და სარკინიგზო შრომის ბაზრის გაუმჯობესება
პარტნიორები სს საქართველოს რკინიგზა
Deutsche Bahn International GmbH, Germany 
აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აშშ 
პროექტის მიზანი საქართველოში სარკინიგზო განათლების სისტემის სრულყოფა ამ დარგის მოთხოვნების შესაბამისად                                                                                                                                           

ორგანიზაცია
სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „სპექტრი"
პროექტის სახელწოდება პროფესიული განათლების, პროგრამების ხარისხისა და შესაბამისობის გაუმჯობესება საინჟინრო სფეროს პროფესიებზე საქართველოში
პარტნიორები Pearson Education Limited (UK)
სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „ახალი ტალღა"
პროექტის მიზანი საინჟინრო სფეროში შერჩეული, ინდუსტრიაზე ორიენტირებული სასწავლო პროგრამების განვითარება, პროფესიული განათლების კოლეჯებში სასწავლო ლაბორატორიების განახლება და პროფესიული განათლების ინსტრუქტორების შესაძლებლობების გაფართოებაორგანიზაცია
სსიპ პროფესიული კოლეჯი „თეთნულდი"
პროექტის სახელწოდება ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწავლების ერთიანი მოდელის დანერგვა საქართველოს რეგიონებში და მათ ბაზაზე საერთაშორისო სერტიფიცირებული პროგრამების დაფუძნება
პარტნიორები CISCO აკადემიის ცენტრი
პროექტის მიზანი ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწავლების ერთიანი მოდელის დანერგვა საქართველოს რეგიონებში და მათ ბაზაზე საერთაშორისო სერტიფიცირებული პროგრამების დაფუძნება